Tel: 0246.278.0805/ 0914.779.655 sales@emso.vn

Để bắt đầu trang quản lý nhiệm vụ, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào Menu công việc -> Quản lý nhiệm vụ (Panel Quản lý nhiệm vụ giúp bạn quản lý các nhiệm vụ đã giao cho nhân viên, giáo viên,…)

Bước 2: Nhấn “Thêm mới nhiệm vụ”  và điền đầy các thông tin như gán thành viên vào nhiệm vụ của bạn, đặt thời hạn hoàn thành, lựa chọn độ ưu tiên, trạng thái,… Các thành viên trong nhiệm vụ cũng dễ dàng Thảo luận với nhau để nâng cao hiệu quả công việc.

Bước 3: Nhấn “Thêm mới” để hoàn tất.  Nhiệm vụ sẽ tự động chuyển sang tab Quản lý nhiệm vụ.

Gọi ngay